زندگی در آتش وسوسه شیطان


طبقه موضوع :
داستان‌هاي عبرت‌آموز
نویسنده : بر اساس كتاب جوان و قانون (داستان‌هاي واقعي از پرونده‌هاي قضايي)   
برگرفته از كتاب جوان و قانون (ويژه دختران)

معاونت برنامه ريزي و توسعه قضايي دادگستري كل استان قم

دوستانش را ديد كه چگونه يكديگر را به زورآزمايي براي صحبت با يكي از دختران حاضر در تفرجگاه كه ظاهر و حجاب بسيار نامناسبي داشت، دعوت ميكردند. احساس ميكرد خيلي راحت ميتواند به اين دختر نزديك شود. پوشش دختر جوان حاكي از تلاش او براي جلب توجه بود. دوستانش هنوز در حال تشويق يكديگر براي آشنايي با دختر جوان بودند كه او، اولين سلامش را خرداد 84 به نخستين طعمهاش در مسير مدرسه دختر جوان كرد....

سرانجام هوسهاي برانگيخته شده از تماشاي فيلمهاي مستهجن ماهواره، اين جوان را وادار كرد تا در بازسازي اين فضاهاي ذهني آنها را به منزلي كشانده با برقراري ارتباط نامشروع، تصاوير هولناكي را بر اساس دسيسههاي ذهنياش تهيه كند.

او حدوداً با 20 دختر ارتباط دوستي برقرار كرده و در ادامه اين دوستيها، موفق به اغفال سه دختر 18، 20 و 21 ساله شده است. به طوري كه بر اساس آنچه در دفترچه خاطرات وي آمده است او با ترفندي خاص در محلهايي از قبيل پارك، تورهاي دوستانه در كوه و مراكز خريد، اعتماد طرف مقابل را جلب كرده و چند ماه بعد با طرح مسأله ازدواج و اظهار علاقه عاشقانه به دختران با ايجاد فرصتهايي كه از طريق خانه مجردي دوستانش به دست آورده بود، آنها را به بهانه راحت صحبتكردن به محل برده و زماني كه صد درصد از به دام افتادن طعمهاش اطمينان مييافت از فيلمبرداري به عنوان ابزاري جهت سوء استفاده از دختران بهرهبرداري ميكرد.


نامت چيست؟ سينا

چه مدتي است دستگير شدهاي؟ 2 ماه

به چه اتهامي؟ توليد فيلمهاي مستهجن و ايجاد روابط غير اخلاقي با دختران

سينا با ابراز تأسف از انجام اقداماتش ميگويد: در هنگام انجام تمام اين اعمال هدف خاصي را دنبال نميكردم صرفاً ميخواستم غرايضم را پاسخ دهم و قصد اخاذي يا تكثير سي دي تصاوير را داشتم.

وي افزود: تماشاي فيلم‌هاي ماهواره تاثير بسيار بدي بر من گذاشته بود به طوري كه تصاوير مستهجن اين فيلمها بيشتر اوقات مقابل چشمانم بود و به شدت از نظر روحي تحت فشار قرار داشتم اين در حالي بود كه دختراني كه با نيات من همراه ميشدند كساني بودند كه پس از دوستي با من در جلسات پارتي، عروسي، با همراهيام در مقابل ساير دوستانشان خودنمايي ميكردند و به نوعي در تمام مراحل ارتباط، آمادگي و تمايل در آنها نيز وجود داشت؛ چرا كه اغلب با پوششهاي زننده و ارتباطات معمولي با پسران اين تمايل را بروز داده بودند.

رفتار دختران منتخب من براي اعمال مجرمانه حاكي از وجود مشكلات جدي آنها بود.

سينا درباره شيوههاي اغفال دختران به دام افتاده نيز گفت: در ابتدا در پاركها و مراكز شلوغ اين دختران را كه رفتارهاي آنها حاكي از داشتن مشكلات خانوادگي، نيازهاي شديد عاطفي و يا انزواي آنها در جمع دوستان و اجتماع بود شناسايي كرده و پس از آن در ابتدا با نگاه و سلام و احوالپرسي ارتباط برقرار كرده و با زير نظر گرفتن رفتارهايشان باب دوستي را با آنها باز ميكردم به طوري كه از ابتدا با طرح مساله ازدواج و خواستگاري نظرشان را به موضوع جلب میکردم و در مراحل بعدي از قرارهاي پارك و سينما شروع كرده و پس از آن با ارتباط تلفني و جلب توجه فرد و همراهي در مراكز خريد و تفريحي به همراه ساير دوستانش و اطمينان از اين كه قصد ازدواج دارم، رضايتشان را براي ساير اعمالم برميانگيختم.

پس از مدتي كه از ارتباطات نامشروعم ميگذشت با طرح اين كه قصد ازدواج با دختري را كه به سادگي به اين ارتباطات جنسي تن ميدهد ندارم، دختر اغفال شده را رها ميكردم به طوري كه حتي دختري جوان با رو در رو كردن من با مادرش قصد وادار كردن من به ازدواج داشت اما در مواجهه با اين مساله به راحتي با طرح اين كه من هيچ رابطهاي با دختر شما نداشتهام و حالا هم قصد ازدواج ندارم او را رها كردم و او نيز نتوانست منكر ادعاهاي من در مقابل اعضاي خانوادهاش شود.
 

(اقتباس از روزنامه حمایت، سلسله گزارشهایی از زندان)