آیا یك هزار پا واقعاً هزار پا دارد؟

http://img.tebyan.net/big/1382/05/20020611624425416613371143242668017610219750.jpg


دانشمندانی كه دانسته یا ندانسته اسم این جانور را هزار پا گذاشته اند، خواسته اند با ما شوخی كنند. چون هیچ هزار پایی وجود ندارد كه هزار پا داشته باشد. به طور متوسط هر هزار پا حدود 100 جفت پا دارد. كه البته بعضی ها بیشتر از 100 جفت وعده ای كمتر از 30 جفت پا دارند .

هزارپایان جزء قدیمی ترین موجودات این كره خاكی هستند.  هزار پاها از تخم بیرون می آیند ، بعضی از گونه های آنان با پاهای كامل و بعضی با تعداد اندكی پا به دنیا می آیند كه هر چند وقت یكبار چند جفت پا اضافه می كنند تا به بلوغ كامل برسند .

پاهای زیاد هزار پا هنگام پنهان شدن او زیر سنگ ها و صخره ها هنگام روز برایش مشكل درست می كند . برعكس ظاهر ترسناك آنها ، نباید از آنها زیاد ترسید ، چون مقدار سمی كه در شاخك های آنها وجود دارد، فقط برای كشتن یك پرنده كافی است و نمی تواند آسیب جدی به انسان وارد كند.