نخستین مسافران هوایی تاریخ

 


در سال 1783 میلادی اتین دو مون گلفیه یك بالن هوای گرم به نام «مارسیال» را در كاخ ورسای در مقابل دیدگان لویی شانزدهم ، پادشاه فرانسه و خیل انبوه درباریان به هوا فرستاد كه یك خروس ، یك اردك و یك گوسفند سرنشینان آن بودند.


بالن-هوایی

این 3 موجود زنده نخستین مسافران هوایی تاریخ جهان محسوب می شوند.

ایده پر كردن یك بالن با هوای گرم برای غلبه به قانون جاذبه زمین حدود یك سال پیش از این تاریخ به فكر اتین و برادرش ژوزف دو مون گلفیه ، دو كاغذ ساز شهر آنونای فرانسه خطور كرده بود.

با گرم كردن هوا داخل بالن منبسط شده و سبكتر از هوای پیرامونی می شود.

ژوزف دو مون گلفیه آزمایش ها را با بالن های كوچك آغاز كرد و توانست آنها را تا ارتفاع سقف سالن كارگاه به هوا بفرستد.

در روز 5 مه سال 1783 ، در مقابل مقامات شهر آنونای فرانسه ، برادران مون گلفیه یك بالون به قطر 11 متر كه از پارچه و كاغذ ساخته شده بود و داخل آن با هوای گرم ناشی از آتش زدن كاه پر شده بود را به هوا فرستادند.

بالون تا ارتفاع 2000 متری بالا رفت و سپس ناگهان سقوط كرد.

شهرت بالن برادران مون گلفیه به دربار فرانسه رسید.اتین و ژوزف به پاریس و سپس به كاخ ورسای رفتند. اتین در مقابل دیدگان لویی شانزدهم و درباریانش یك بالن را با 3 مسافر شامل یك خروس ، یك اردك و یك گوسفند به هوا فرستاد.

بالن تا ارتفاع 480 متری صعود كرد و 1700 متر دورتر از محل حركت به آرامی در جنگل ووكرسون در كنار ورسای سقوط كرد.

اردك و گوسفند از این پرواز جان سالم به در بردند اما خروس كشته شد.

بالون تا ارتفاع 2000 متری بالا رفت و سپس ناگهان سقوط كرد

به این ترتیب ، در روز 19 سپتامبر سال 1783 میلادی اتین دو مون گلفیه یك بالن هوای گرم به نام «مارسیال» را در مقابل دیدگان لویی شانزدهم و خیل انبوه درباریان به هوا فرستاد كه یك خروس ، یك اردك و یك گوسفند سرنشینان آن بودند.

این 3 موجود زنده نخستین مسافران هوایی تاریخ جهان محسوب می شوند.

البته خروس بخت برگشته نیز نخستین مسافر هوایی تاریخ جهان است كه جان خود را در یك سانحه هوایی از دست داد.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان