ثبت آدرس‌های اینترنتی الزامی شد
با ساماندهی آدرس‌های اینترنتی امکان برخی سوء استفاده‌ها و بروز تخلف‌های احتمالی از بین خواهد رفت و فضایی مناسب برای انجام بهتر کسب و کارها در این حوزه و همچنین افزایش کیفیت و کارایی برای مصرف‌کنندگان فراهم خواهد شد.

مهر - صاحبان آدرس‌های اینترنتی براساس مصوبه ۱۰۶کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در راستای ساماندهی استفاده از آدرس‌های عددی اینترنتی باید نسبت به ثبت آنها اقدام کنند.

یکی از مهمترین مسائلی که در بخش شبکه ملی IP مطرح می شود موضوع توزیع و بازمهندسی آدرس‌های عددی اینترنتی است که برای اجرایی شدن آن، سازمان فناوری اطلاعات نسبت به مطالعه تطبیقی روی کشورهای مختلف اقدام کرده و رفتارهای کشورها را در این حوزه مورد بررسی قرار داده است.

در همین راستا و براساس مدلی که برای کشورمان درنظر گرفته شده مقرر شد تا در نخستین اقدام ثبت آدرسهای IP در دستور کار قرار گیرد که به همین منظور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سال گذشته مصوبه ۱۰۶ خود را به عنوان نخستین سند قانونی موجود در این حوزه ابلاغ کرد.

با ساماندهی آدرس‌های اینترنتی امکان برخی سوء استفاده‌ها و بروز تخلف‌های احتمالی از بین خواهد رفت و فضایی مناسب برای انجام بهتر کسب و کارها در این حوزه و همچنین افزایش کیفیت و کارایی برای مصرف‌کنندگان فراهم خواهد شد.

با اجرای این طرح و ثبت آدرس‌های اینترنتی، فرصت مناسب برای استفاده بهینه از آدرس‌های عددی نسخه ۴ در مدت زمان باقی مانده، فراهم خواهد شد و زمینه لازم برای احصاء حقوق مصرف کنندگان و ارائه کنندگان خدمات در این حوزه نیز ایجاد می‌شود.

منبع: عصر ايران2