نخستین دست روباتیک جهان با قابلیت احساس کردن
افراد با معلوليت حركتي هم از اين پس قادر خواهند بود تماس با اجسام را احساس كنند.

 
عصر ایران 2