خواص باور نکردنی اسپند
خوشبوکننده فضا و به باور برخي حتي خنثي کردن چشم زخم و... مورد استفاده قرار مي گيرد.
 

خوشبوکننده فضا و به باور برخي حتي خنثي کردن چشم زخم و... مورد استفاده قرار مي گيرد.

علاوه بر تمام اين موارد، در آسيا از دانه هاي اسپند به عنوان ضدانگل کرم کش و کشنده آميب استفاده مي کنند.

اسپند در ساير کشورها نيز طرفدار دارد؛ مردم يونان از اسپند به عنوان قاعده آور، کرم کش، مسکن و خواب آور استفاده مي کنند.

در گذشته در هند براي سفليس و در آفريقا نيز براي تب از اسپند استفاده مي کردند، گرچه مصرف خوراکي اين گياه مي تواند مسموم کننده باشد، اما بعضي از افراد محلي در اين کشورها هنوز از آن براي