شماره ۱۱ پرسپولیس، شماره ۲ سینما/اشتراک جشنواره فیلم با فوتبال ایران/ یک جام، یک عکس، ۳ نفر اضافه
شماره ۱۱ پرسپولیس، شماره ۲ سینما/اشتراک جشنواره فیلم با فوتبال ایران/ یک جام، یک عکس، ۳ نفر اضافه

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم بهمن ماه به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

شماره ۱۱ پرسپولیس، شماره ۲ سینما/اشتراک جشنواره فیلم با فوتبال ایران/ یک جام، یک عکس، ۳ نفر اضافه

روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم بهمن ماه

روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم بهمن ماه

روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم بهمن ماه

روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم بهمن ماه

روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم بهمن ماه

روزنامه‌های ورزشی بیست و سوم بهمن ماه

انتهای پیام/