یک ملت و یک ضربان/ مرغ از قفس هنوز نپریده/ چشم سپاهان به اندوخته پرسپولیس.
یک ملت و یک ضربان/ مرغ از قفس هنوز نپریده/ چشم سپاهان به اندوخته پرسپولیس.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجم خرداد به مسائل مختلف ورزش اختصاص دارد.

//

//

//

//

//

//

//

یک ملت و یک ضربان/ مرغ از قفس هنوز نپریده/ چشم سپاهان به اندوخته پرسپولیس

انتهای پیام /