«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز (چهارشنبه، 11 مهرماه) در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح زیر است: 

«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز

«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
 
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
 
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
 
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
 
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز
 
«سقوط دلار» تیتر یک همه روزنامه‌های امروز